پزشکان از تست های مختلفی برای تشخیص سرطان کمک می گیرند. بعضی از آزمایش‌ها نشان می دهند که آیا سرطان به دیگر قسمت های...