بخش انکلوژی

دکتر یحیی زاده

ریاست بخش جامع انکولوژی

طب فیزیکی و توانبخشی

احسان غلامی

اورتزیست و پرتزیست

دکتر شریف نژاد

مدیر بخش بیومکانیک

دکتر فروغ

ریاست بخش طب فیزیکی و توانبخشی

آزمایشگاه و پاتولوژی

دکتر کیوان

رئیس بخش پاتولوژی

بخش طب ورزشی

دکتر مخلصی

رئیس مرکز تندرستی