تلفن :

۶۶۱۲۲۵۳۲

۶۶۱۲۲۵۲۹

۶۶۹۱۴۸۶۳

۶۶۱۲۶۳۵۲

فکس :

۶۶۹۲۱۶۵۰

آدرس :

149 تقاطع خیابان آزادی و اسکندری پلاک